1. Informacje ogólne

1.1 Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies zwana dalej Polityką zawiera informacje na temat zasad, zakresu, celu, sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników strony internetowej GrowthUp zamieszczonej pod adresem www.growthup.com.pl zwanej dalej Serwisem, w szczególności zasad, zakresu, celu, sposobu przetwarzania oraz ochrony danych osobowych zbieranych w związku z korzystaniem ze strony internetowej firmy GrowthUp lub podawanych przez użytkownika w trakcie rejestracji lub składania przez niego zamówienia drogą elektroniczną.

1.2 Polityka uwzględnia powszechnie obowiązujące przepisy prawa, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO.

1.3 Przez dane osobowe należy rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

1.4 Polityka ma zastosowanie także do danych osobowych zbieranych za pomocą plików cookies, które administrator danych osobowych gromadzi i przetwarza w celu przekazania użytkownikowi informacji o produktach i usługach świadczonych za pośrednictwem Serwisu w celu dostosowania oferty sprzedaży usług do potrzeb użytkownika.

1.5 Korzystanie z Serwisu lub przekazywanie administratorowi jakichkolwiek danych osobowych jest równoznaczne z akceptowaniem Polityki. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na treść Polityki, jest proszony o zamknięcie stron internetowych, usunięcie konta i niekorzystanie z Serwisu w przyszłości.

1.6 Podczas składania zamówienia lub wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym, reklamowym lub promocyjnym, w tym na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, jest dodatkowo konieczne zaznaczenie okienka o akceptacji Polityki. Brak akceptacji Polityki w takim przypadku uniemożliwia złożenie zamówienia albo blokuje możliwość otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną lub możliwość korzystania z innych dodatkowych funkcjonalności. Jeśli administrator zamierza przetwarzać dane w celu profilowania, potrzebna jest w tym zakresie osobna zgoda.

1.7 Administrator danych osobowych zastrzega sobie możliwość zmiany Polityki. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej i znajdują zastosowanie do wszystkich czynności prawnych lub zdarzeń, jakie będą miały miejsce od chwili ich opublikowania do czasu kolejnej zmiany Polityki.

2. Administrator danych osobowych

2.1 Administratorem danych osobowych jest GrowthUp Sp. z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 46, 90-644 Łódź, NIP 5871721076, REGON 382877833. Kontakt email z administratorem danych osobowych odbywa się za pośrednictwem adresu mailowego: biuro@growthup.com.pl

2.2 Administrator danych osobowych gromadzi i przetwarza dane osobowe, dbając o to, żeby odbywało się ono zgodnie z prawem oraz odpowiada za przechowanie danych w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, w czasie nie dłuższym niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania.

2.3 Inspektor ochrony danych osobowych nie został wyznaczony.

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych

3.1 Danymi osobowymi użytkownika przetwarzanymi przez administratora danych osobowych są: adres IP komputera, pliki cookies, dane dotyczące zainteresowań oraz dane o lokalizacji.

3.3 Administrator nie przetwarza danych wrażliwych.

3.4 Administrator przetwarza wyłącznie dane osobowe osób pełnoletnich. Administrator podejmuje starania w celu weryfikacji, czy użytkownik serwisu jest osobą pełnoletnią. Treści zawarte w Serwisie  są adresowane wyłącznie do osób pełnoletnich.

4. Cel przetwarzania danych osobowych

4.1 Dane osobowe użytkowników strony internetowej mogą być przetwarzane w kilku różnych celach, w zależności od zakresu usług świadczonych na rzecz użytkownika oraz wyrażonej przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż dostęp do Serwisu.

4.2 Przetwarzanie danych osobowych może następować w celu nawiązywania, zmiany, wykonania, rozwiązywania lub ukształtowania stosunku prawnego powstałego w ramach świadczenia drogą elektroniczną usług udostępnienia Serwisu w tym formularzy kontaktowych. W tym zakresie przetwarzanie danych osobowych takich jak imię, nazwisko, email, numer telefonu, numer rachunku bankowego jest niezbędne do wykonania zamówionej usługi i następuje na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się przez czas niezbędnego przechowywania tej dokumentacji w związku z koniecznością obrony swych praw lub praw osób trzecich, tj. zasadniczo przez 6 lat od końca roku, w którym nastąpiło spełnienie świadczenia na rzecz użytkownika.

4.3 Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, np. naliczenia i zapłaty należnych danin publicznoprawnych; podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe przetwarza się w tym celu przez czas przewidziany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, tj. zasadniczo przez 5 lat od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy, chyba że zachodzi konieczność dochodzenia, ustalenia lub obrony praw administratora, klienta lub osoby trzeciej, wówczas przetwarzanie odbywa się przez czas potrzebny do ustalenia, dochodzenia lub obrony praw tych osób.

4.4 Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń administratora, osoby, której dane dotyczą lub osoby trzeciej. Wówczas podstawą przetwarzania w tym celu danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, a uzasadnionym interesem jest umożliwienie uprawnionym podmiotom dochodzenia swoich słusznych praw, zabezpieczenie efektywności wymiaru sprawiedliwości. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się przez czas potrzebny do ustalenia, dochodzenia lub obrony praw administratora, klienta lub osoby trzeciej, tj. zasadniczo przez 6 lat od końca roku, w którym nastąpiło spełnienie świadczenia na rzecz użytkownika, chyba że po upływie tego czasu nadal zachodzi konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4.5 Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w celu marketingowym, między innymi umożliwienia uczestnictwa w programach lojalnościowych lub subskrypcji newslettera, przedstawiania ofert, informowania o wydarzeniach lub promocjach, wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym informacji o nadchodzących wydarzeniach, rabatach i zaproszeń. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO przez czas potrzebny do osiągnięcia celów marketingowych nie później jednak niż do chwili żądania usunięcia albo ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu zgłoszonego przez osobę, której dane osobowe dotyczą, chyba że zachodzi konieczność obrony, ustalenia lub dochodzenia swych praw.

5. Dobrowolność wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i skutki odmowy

5.1 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania usług realizowanych za pośrednictwem Serwisu.

5.2 Przetwarzanie danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony praw administratora, osoby, której dane dotyczą, lub osoby trzeciej oraz zrealizowania obowiązków ciążących na administratorze są następstwami podania danych osobowych wymaganych dla wykonania umowy o uczestnictwo w wydarzeniu. Podanie tych danych nie następuje w ramach osobnej czynności przedsięwziętej przez użytkownika.

5.3 Odmowa podania danych osobowych niezbędnych do wykonania usługi zamówionej drogą elektroniczną przez użytkownika uniemożliwi jej zrealizowanie.

5.4 Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych podawanych w celu marketingowym, reklamowym lub promocyjnym może uniemożliwić użytkownikowi dostęp do specjalnych ofert, promocji i informacji o produktach wysyłanych przez sklep internetowy do użytkowników drogą elektroniczną.

6. Czas przetwarzania danych osobowych

6.1 Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania. Po osiągnięciu celu przetwarzania są one niezwłocznie usuwane w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez osoby nieupoważnione. Czas przetwarzania poszczególnych kategorii danych osobowych został wskazany w pkt. 4 Polityki przy okazji omawiania poszczególnych podstaw legalizujących przetwarzanie.

7 Kategorie odbiorców danych osobowych

7.1 Przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem podmiotów uczestniczących w realizacji umowy w zakresie niezbędnym do jej wykonania, w szczególności serwisom płatności elektronicznych, firmom kurierskim podmiotom świadczącym usługi księgowe, doradztwa podatkowego, prawne, windykacyjne, informatyczne, serwisowe, usługi dostępu do poczty elektronicznej i usługi chmurowe lub innym podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu usługi dostępu do Serwisu albo wysyłki newslettera. Oprócz wskazanych podmiotów dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora danych osobowych zajmujący się obsługą Serwisu, którzy są obowiązani zachować dane w tajemnicy albo pracownicy lub współpracownicy osób, z udziałem których następuje realizacja świadczeń za pośrednictwem Serwisu. Poza wskazanymi kategoriami odbiorców dane osobowe mogą być udostępnione tylko podmiotom uprawnionym na mocy ustawy do ich otrzymania, w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości, jeśli zgłoszą takie żądanie. Administrator prowadzi rejestr osób, które są upoważnione do dostępu do danych osobowych użytkownika. Dane osobowe mogą być udostępnione także następcy prawnemu administratora, który w wyniku restrukturyzacji, fuzji, przekształcenia, upadłości lub innych zdarzeń prawnych wstąpi w ogół jego praw i obowiązków.

8. Przesyłanie danych do państw trzecich

8.1 Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego.

8.2 Jeśli administrator będzie planować przesyłanie danych do państwa trzeciego, użytkownik zostanie o tym poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.

9. Pouczenia o przysługujących prawach

9.1 Użytkownik ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, uzupełnienia, aktualizacji tych danych, przeniesienia swoich danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

9.2 Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, wskazując na naruszenie prawa przy przetwarzaniu jego danych osobowych lub też sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych.

9.3 Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili, jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczy wyłącznie celu marketingowego określonego w pkt 4.5 Polityki. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych administrator niezwłocznie usunie te dane, chyba że przetwarzanie odbywa się na innej podstawie prawnej niż zgoda użytkownika. Cofnięcie zgody może nastąpić w każdym czasie w dowolny sposób umożliwiający administratorowi powzięcie informacji o cofnięciu zgody. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.4 Użytkownik ma prawo żądać przeniesienia danych osobowych, które jego dotyczą, przetwarzanych przez administratora, jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany. Przesłanie danych osobowych użytkownikowi albo innemu administratorowi danych osobowych odbywa się za pomocą powszechnie używanego formatu nadającego się do odczytu maszynowego.

9.5 Realizacja któregokolwiek z wymienionych żądań (z wyjątkiem skierowania skargi do organu nadzorczego) może być dokonywane osobiście przez użytkownika osobiście w siedzibie administratora, telefonicznie, pisemnie lub mailowo. W razie wyboru ostatniego ze wskazanych sposobów realizacji uprawnień użytkownik powinien skontaktować się z administratorem danych osobowych, wysyłając do niego wiadomość mailową pod adres: biuro@growthup.com.pl lub pismo pocztą zwykłą na adres siedziby administratora. Odpowiedź na wyrażoną przez użytkownika prośbę dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych powinna zostać wysłana niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. Dotyczy to także realizacji żądania przeniesienia danych osobowych, chyba że z przyczyn technicznych dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe. Jeśli zadośćuczynienie prośbie we wskazanym terminie nie jest możliwe, administrator zawiadomi użytkownika o zaistniałych trudnościach i wyznaczy stosowny termin. Użytkownik zgłaszający którekolwiek z powyższych żądań powinien umożliwić administratorowi sprawdzenie swojej tożsamości. Sprawdzenie tożsamości odbywa się dwuetapowo. W pierwszej kolejności administrator kieruje do użytkownika pytanie dotyczące informacji powziętych przez administratora podczas realizowania usług na rzecz użytkownika za pośrednictwem środka komunikacji, z którego korzystał użytkownik zgłaszając swoje żądanie. W razie uzyskania odpowiedzi błędnej zostaną zadane kolejne pytania aż do udzielenia pierwszej poprawnej odpowiedzi. W drugiej kolejności na znany administratorowi adres mailowy lub numer telefonu zostanie wysłana kombinacja cyfr i liter, którą użytkownik powinien odczytać lub wpisać we właściwe okienko w systemie informatycznym.

9.6 Rezygnację z otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną można wyrazić przez wprowadzenie zmiany w koncie użytkownika, wysłanie żądania pocztą elektroniczną lub zwykłą na adresy podane w powyższym punkcie albo kliknięcie w link umieszczony w stopce każdego maila wysłanego do użytkownika.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

10.1 Dane osobowe użytkownika nie służą do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, mogą jednak podlegać profilowaniu w celu zaproponowania usługi lub wydarzeń prawdopodobnie najlepiej odpowiadających zainteresowaniom oraz potrzebom użytkownika. Konsekwencją profilowania jest wyłączenie informacji o wydarzeniach, promocjach lub innych przedsięwzięciach organizowanych przez administratora, jeśli nie będą one odpowiadały prawdopodobnym preferencjom użytkownika, wywnioskowanym na podstawie posiadanych przez administratora danych osobowych i danych dotyczących aktywności. Zastrzeżenia odnośnie do rodzaju, treści, sposobu lub jakiegokolwiek innego aspektu przedstawiania proponowanych usług lub wydarzeń należy zgłaszać administratorowi w drodze mailowej na wskazany w Polityce adres.

11. Zabezpieczenia i ochrona danych osobowych

11.1 Administrator danych osobowych oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem. Administrator wdraża środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, adekwatne do zagrożeń i kategorii przetwarzanych danych osobowych, chroniąc je przed udostępnieniem osobie nieupoważnionej, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Administrator danych osobowych na bieżąco udoskonala środki ochrony danych osobowych.

11.2 W celu zwiększenia bezpieczeństwa danych osobowych zaleca się w szczególności:

11.2.1 wprowadzenie loginu i ocenionego jako silne alfanumerycznego hasła do konta użytkownika na stronie oraz w sklepie, które nie może być w prosty sposób odgadnione przez osoby nieupoważnione,

11.2.2. zachowanie wymyślonego loginu i hasła w tajemnicy przed osobami trzecimi,

11.2.3. wylogowywanie się ze strony internetowej natychmiast po zakończonej sesji,

11.2.4. używanie programów antywirusowych lub innych umożliwiających wykrycie ataku hackerskiego lub innych prób przechwycenia danych,

11.2.5. niekorzystanie z innego niż własnego dostępu do sieci internetowej, zwłaszcza z niezabezpieczonej sieci wi-fi dostępnej w miejscu publicznym.

12. Pliki cookies

12.1. Strona internetowa zbiera w sposób automatyczny dane zawarte w plikach cookies (tzw. ciasteczkach). Pliki cookies są wysyłanymi przez odwiedzany serwis internetowy plikami tekstowymi o niewielkich rozmiarach, które są umieszczane w pamięci przeglądarki internetowej urządzenia końcowego, np. komputera, laptopa, notebooka lub smartfona, używanego do korzystania ze strony internetowej i sklepu internetowego. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania w pamięci urządzenia końcowego i unikalny numer. Pliki cookies nie służą do bezpośredniej identyfikacji użytkownika, lecz do identyfikacji danych komputera i używanej przeglądarki.

12.2. Pliki cookies mogą przybrać jedną z dwóch postaci: plików stałych lub sesyjnych. Pliki sesyjne cookies są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu zamknięcia sesji, natomiast stałe pliki cookies przechowuje się przez czas wpisany w plik cookie albo do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

12.3. Rodzaje stosowanych plików cookies mogą obejmować między innymi:

12.3.1. pliki niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej i sklepu internetowego, w szczególności składania zamówień, bez których korzystanie ze strony internetowej oraz sklepu internetowego nie jest możliwe,

12.3.2. pliki bezpieczeństwa transakcji dokonywanych w sklepie internetowym, których brak spowoduje niemożność bezpiecznego dokonania transakcji,

12.3.3. pliki statystyczne umożliwiające zbieranie danych potrzebnych do przeprowadzania anonimowych badań statystycznych, bez których jest możliwe korzystanie ze strony internetowej bez ograniczeń,

12.3.4. pliki funkcjonalne, które pozwalają na zapisanie indywidualnych ustawień i preferencji użytkownika, których brak może jedynie powodować zmniejszenie udogodnień wymyślonych w celu ułatwienia korzystania ze strony internetowej,

12.3.5. pliki reklamowe pozwalające na otrzymanie spersonalizowanej reklamy, bez których korzystanie ze strony internetowej nie jest zakłócone w żaden sposób,

12.3.6. pliki społecznościowe umożliwiające zsynchronizowanie strony internetowej z portalami społecznościowymi.

12.4. Pliki cookies wykorzystuje się w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa, zindywidualizowania i optymalizacji zawartości stron internetowych (z czym wiąże się zbieranie informacji na temat rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, rodzaju oprogramowania, nr IP urządzenia końcowego, itp.), prowadzenia anonimowych statystyk dotyczących strony internetowej i sklepu internetowego, ułatwienia korzystania ze strony internetowej i sklepu internetowego, na przykład przez zapisanie w przeglądarce internetowej loginu i hasła użytkownika bez potrzeby wpisywania ich za każdym razem przy okazji logowania i zwiększenia funkcjonalności strony internetowej i sklepu internetowego. W ramach powyżej zakreślonych celów pliki cookies służą do raportowania źródeł ruchu i analizowania zachowań na stronie internetowej z wykorzystaniem m. in. narzędzi Google Analytics.

12.5. W standardowym ustawieniu przeglądarek internetowych pliki cookies są zapisywane domyślnie w pamięci urządzenia końcowego użytkownika. Istnieje jednak możliwość wyłączenia automatycznego zapisu plików cookies na urządzeniu końcowym w ustawieniach przeglądarki internetowej lub też informowania użytkownika o fakcie zamieszczenia w urządzeniu końcowym takich plików za każdym razem, gdy są one zapisywane w pamięci urządzenia końcowego. Brak wprowadzenia zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na zapisywanie się w pamięci urządzenia plików cookies. Zamiast wprowadzania zmian w ustawieniach domyślnych przeglądarek internetowych jest możliwe każdorazowe usuwanie przez użytkownika zapisanych w pamięci jego urządzenia końcowego plików cookies.

12.6. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies oraz zasad ich włączania oraz wyłączania, usuwania, blokowania znajdują się pod poniższymi linkami:

12.6.1. Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?esab=a&s=ciasteczka&r=0&as=s

12.6.2. Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

12.6.3. Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/products/windows

12.6.4. Safari https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

12.7. Wyłączenie możliwości zapisywania plików cookies może powodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług, nie prowadzi jednak do wyłączenia możliwości przeglądania treści zamieszczonych na stronie internetowej i w sklepie internetowym z wyjątkiem treści, do których dostęp wymaga zalogowania.

12.8 Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez inne podmioty współpracujące z właścicielem strony internetowej i sklepu internetowego, w szczególności przez dostawców aplikacji multimedialnych.

12.9. Pliki cookies są umieszczane przez właściciela strony internetowej i sklepu, tj. GrowthUp Sp. z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 46, 90-644 Łódź, NIP 5871721076, REGON 382877833. Kontakt email z administratorem danych osobowych odbywa się za pośrednictwem następującego adresu poczty elektronicznej biuro@growthup.com.pl

13. Cel przetwarzania plików cookies

13.1. Pliki cookies są przetwarzane w celu marketingowym (podstawą prawną jest zgoda, art. 6 ust. 1 pkt a RODO), a dane osobowe są przetwarzane do czasu osiągnięcia celu marketingowego albo cofnięcia zgody przez użytkownika lub zgłoszenia żądania usunięcia, sprzeciwu albo ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

13.2. Pliki cookies są przetwarzane także w celu dopasowania treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań (podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 pkt a RODO) – dane osobowe są przetwarzane do czasu osiągnięcia celu marketingowego, cofnięcia zgody lub zgłoszenia żądania usunięcia, sprzeciwu albo ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 13.3. Pliki cookies są przetwarzane także w celu świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawą prawną jest niezbędność wykonania umowy, tj. świadczenia usługi, art. 6 ust. 1 pkt b RODO) – dane osobowe są przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą pojawić się w związku z zawarciem umowy lub planowanym zawarciem umowy.

13.4. Pliki cookies są przetwarzane także w celu wykrywania botów i nadużyć w usługach (podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 pkt f RODO) – dane osobowe są przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia postępowań, w których mogłyby zostać wykorzystane.

13.5. Pliki cookies są przetwarzane także w celu obrony, ustalenia lub dochodzenia praw (podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 pkt f RODO) – dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia postępowań, w których mogłyby zostać wykorzystane,

13.6. Pliki cookies są przetwarzane także w celu statystycznym (podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 pkt f RODO) – dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu marketingowego albo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

13.7. W czterech ostatnich przypadkach wskazanych w pkt 4-6 klauzuli uzasadnionym interesem administratora jest zabezpieczenie własnych praw majątkowych, możliwość dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w ramach wymiaru sprawiedliwości, ochrona danych osobowych, poprawa bezpieczeństwa tych danych
i poprawa konkurencyjności.

14. Dobrowolność wyrażenia zgody na przetwarzanie plików cookies

14.1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest całkowicie dobrowolne, nie jest warunkiem zawarcia ani wykonywania umowy, ani też warunkiem wymaganym przez prawo. Wyłączenie możliwości zapisywania plików cookies może powodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług lub pozbawić użytkownika możliwości korzystania z oferty dostosowanej do jego potrzeb, nie prowadzi jednak do wyłączenia możliwości przeglądania treści zamieszczonych na stronie internetowej.

15. Czas przetwarzania plików cookies

15.1. Pliki cookies są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania. Po osiągnięciu celu przetwarzania są one niezwłocznie usuwane w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez osoby nieupoważnione. Czas przetwarzania poszczególnych kategorii danych osobowych został wskazany w pkt. 13 Polityki przy okazji omawiania poszczególnych podstaw legalizujących czynności przetwarzania danych osobowych.

16 Odbiorca plików cookies

16.1. Odbiorcami danych osobowych są agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi informatyczne, serwisowe, usługi dostępu do poczty elektronicznej, usługi marketingowe i usługi chmurowe oraz odpowiednie organy władzy państwowej, jeśli zgłoszą stosowne żądanie mające podstawę prawną.

17. Przesyłanie danych do państw trzecich

17.1. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego.

17.2. Jeśli administrator będzie planować przesyłanie danych do państwa trzeciego, użytkownik zostanie o tym poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.

18. Prawa osoby, których dane dotyczą

18.1. Wykonując obowiązek z art. 13 ust. 2 pkt b RODO administrator informuje, że użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia, prawo ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych.

18.2. W myśl art. 13 ust. 2 pkt b RODO administrator informuje, że użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

18.3. Przetwarzanie danych osobowych użykownika w celach wskazanych w pkt 13.3 – 13.6 nie odbywa się na podstawie zgody, toteż użytkownikowi nie przysługuje możliwość jej cofnięcia.

18.4. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, jeśli uzna, że przetwarzania jego danych osobowych narusza przepisy.

19. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

19.1. Dane osobowe użytkownika nie służą do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, mogą jednak podlegać profilowaniu w celu zaproponowania usługi lub wydarzeń prawdopodobnie najlepiej odpowiadających zainteresowaniom oraz potrzebom użytkownika. Konsekwencją profilowania jest wyłączenie informacji o wydarzeniach, promocjach lub innych przedsięwzięciach organizowanych przez administratora, jeśli nie będą one odpowiadały prawdopodobnym preferencjom użytkownika, wywnioskowanym na podstawie posiadanych przez administratora danych osobowych i danych dotyczących aktywności. Zastrzeżenia odnośnie do rodzaju, treści, sposobu lub jakiegokolwiek innego aspektu przedstawiania proponowanych usług lub wydarzeń należy zgłaszać administratorowi w drodze mailowej na wskazany w Polityce adres.

20. Wprowadzanie zmian do Polityki

20.1. Polityka wchodzi w życie w dniu 5.05.2020 roku. Zmiana treści Polityki jest wprowadzana za pośrednictwem strony internetowej. Dwa tygodnie przed planowaną zmianą Polityki użytkownik powinien być uprzedzony o treści zmiany i dacie wejścia jej w życie przez zamieszczenie odpowiedniego komunikatu na stronie internetowej growthup.com.pl